SQL Server 2008 R2 企业版/开发版/标准版(中英文下载,带序列号)

说明:此激活版仅用于测试,如用于商用生产环境,产生的一切后果自负。

 1. 一. 简体中文
 2. 1. SQL Server 2008 R2 Developer (x86, x64, ia64) DVD (Chinese-Simplified)
 3. File Name: cn_sql_server_2008_r2_developer_x86_x64_ia64_dvd_522724.iso
 4. Date Published (UTC): 2010-5-3 9:45:45 ISO/CRC: ADDBE07E
 5. SHA1: AAE0E2D4E41AB7591634D53C7BC76A112F31B617
 6. File Size: 4.34 GB
 7. ed2k://%7Cfile%7Ccn_sql_server_2008_r2_developer_x86_x64_ia64_dvd_522724.iso%7C4662884352%7CE436F05BCB0165FDF7E5E61862AB6BE1%7C/
 8. 2. SQL Server 2008 R2 Enterprise (x86, x64, ia64) DVD (Chinese-Simplified)
 9. File Name: cn_sql_server_2008_r2_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_522233.iso
 10. Date Published (UTC): 2010-5-3 9:45:05 ISO/CRC: 55AC3C56
 11. SHA1: 0EEFF017B21635DF33F33C47E31E911CB23390F7
 12. File Size: 4.34 GB
 13. ed2k://%7Cfile%7Ccn_sql_server_2008_r2_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_522233.iso%7C4662884352%7C1DB025218B01B48C6B76D6D88630F541%7C/
 14. 3. SQL Server 2008 R2 Standard (x86, x64, ia64) DVD (Chinese-Simplified)
 15. File Name: cn_sql_server_2008_r2_standard_x86_x64_ia64_dvd_522239.iso
 16. Date Published (UTC): 2010-5-3 9:45:18 ISO/CRC: F6137D11
 17. SHA1: B5A534094780CD915458344BD097F8203FD7C7CC
 18. File Size: 4.34 GB
 19. ed2k://%7Cfile%7Ccn_sql_server_2008_r2_standard_x86_x64_ia64_dvd_522239.iso%7C4662884352%7C18EB3AE3828811617488F2CE8E5B8420%7C/
 20. 二. 英文(US)
 21. 1. SQL Server 2008 R2 Developer (x86, x64, ia64) DVD (English)
 22. File Name: en_sql_server_2008_r2_developer_x86_x64_ia64_dvd_522665.iso
 23. Date Published (UTC): 2010-5-3 9:45:43 ISO/CRC: 272D2E95
 24. SHA1: 10B990A86961D84C4D7D5E8C3A4C67F0D0456E63
 25. File Size: 4.08 GB
 26. ed2k://%7Cfile%7Cen_sql_server_2008_r2_developer_x86_x64_ia64_dvd_522665.iso%7C4380329984%7CD50121522B34BBE91564F51D167BAAB5%7C/
 27. 2. SQL Server 2008 R2 Enterprise (x86, x64, ia64) DVD (English)
 28. File Name: en_sql_server_2008_r2_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_520517.iso
 29. Date Published (UTC): 2010-5-3 9:45:03 ISO/CRC: 1139BB30
 30. SHA1: 18105DB70F0F0B23418F5005A6CE4B25317C6D03
 31. File Size: 4.08 GB
 32. ed2k://%7Cfile%7Cen_sql_server_2008_r2_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_520517.iso%7C4380329984%7C311E5E62E84E07A1460312674EB158A7%7C/
 33. 3. SQL Server 2008 R2 Standard (x86, x64, ia64) DVD (English)
 34. File Name: en_sql_server_2008_r2_standard_x86_x64_ia64_dvd_521546.iso
 35. Date Published (UTC): 2010-5-3 9:45:17 ISO/CRC: ECDBE122
 36. SHA1: 09CF52A4209CA96FF480537BB86786F79AE0E8A3
 37. File Size: 4.08 GB
 38. ed2k://%7Cfile%7Cen_sql_server_2008_r2_standard_x86_x64_ia64_dvd_521546.iso%7C4380329984%7C9554A2B17DE29ABF4743912535BC4B46%7C/

MS 发布了最新的SQL Server 2008 R2,似乎早在4.19就提供了下载,不过才到昨天放出下载地址:
这个是试用版的下载,于正式版的区别就只在一个序列号!
而MSDN的版本则集成了安装序列号(类似VS2010),如果有大大下载了MSDN SQL 2008 R2,期待放出其中的序列号!

这是官方的下载页面(需要付费订阅):
http://msdn.microsoft.com/zh-cn/subscriptions/downloads/default.aspx

数据中心版:
PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB(可用,已验证)
DDT3B-8W62X-P9JD6-8MX7M-HWK38(待测)

开发版:
MC46H-JQR3C-2JRHY-XYRKY-QWPVM (可用,已验证)
FTMGC-B2J97-PJ4QG-V84YB-MTXX8(待测)

企业版:
R88PF-GMCFT-KM2KR-4R7GB-43K4B (可用,已验证)
GYF3T-H2V88-GRPPH-HWRJP-QRTYB(待测)

标准版:
B68Q6-KK2R7-89WGB-6Q9KR-QHFDW(待测)
CXTFT-74V4Y-9D48T-2DMFW-TX7CY(待测)

工组版:
XQ4CB-VK9P3-4WYYH-4HQX3-K2R6Q(待测)

WEB版:
FP4P7-YKG22-WGRVK-MKGMX-V9MTM(待测)

希望大家有序列号不吝提供!

至于MSDN版本则含了对应的序列号

SQL Server 2008 R2 Enterprise (x86, x64, ia64) – DVD (Chinese-Simplified)语言:中文(简体)
文件名:cn_sql_server_2008_r2_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_522233.iso
邮寄日期(UTC):2010-5-3 9:45:05文件大小:4662884352 字节
SHA1:0EEFF017B21635DF33F33C47E31E911CB23390F7评论 0

发表评论

Top